Nasjonal trygghetsundersøkelse

- Uro og utsatthet for lovbrudd i den norske befolkningen

National Crime Survey

- Unrest and vulnerability to crime in the Norwegian population

Nasjonal trygghetsundersøkelse gjennomføres av forskere ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA (OsloMet), Frischsenteret og ideas2evidence, på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Undersøkelsen utfyller og komplementerer eksisterende statistikk om utsatthet for lovbrudd. Mens offentlig statistikk på feltet stort sett viser lovbrudd anmeldt til politiet, måler trygghetsundersøkelsen lovbrudd ved å spørre et stort utvalg norske borgere om deres egne erfaringer. Undersøkelsen finner at forskjellen mellom nordmenns utsatthet for lovbrudd og antall anmeldelser er stor.

I 2021 svarte 24 163 nordmenn på spørsmål om uro og utsatthet for lovbrudd i Norge. Under kan du selv undersøke utvalgte data om nordmenns utsatthet og bekymring for lovbrudd i hele landet, og fordele tallene etter viktige kjennetegn som alder, kjønn og utdanningsnivå.

National Crime Survey is carried out by researchers from the Norwegian Social Research Centre NOVA (OsloMet), Frischsenteret and ideas2evidence, on behalf of the Norwegian Ministry of Justice and Public Security.

The survey expands on and compliments existing data on exposure to crime. While public data in this field generally focuses on reported crimes, the National Crime Survey takes the approach of asking a representative selection of Norwegian citizens about their actual experiences of crime. The survey finds that there is a significant discrepancy between self-reported exposure to crime among Norwegians and the number of crimes reported to the police.

In 2021, 24 163 Norwegians responded to questions about fear of and exposure to crime in Norway. Below you can explore selected data on exposure to crime on a national level, as well as by important characteristics such as age, gender and level of education.

Mediaomtale
Mentions in the media (in norwegian)

Høyre etterlyser handlingsplan mot hatkriminalitet

En av tre personer blir utsatt for lovbrudd - men de færreste melder det til politiet

6 av 10 ungdom utsatt for kriminalitet

Skeive mer utsatt for hatkriminaltet

Færre langfingrede i Midt-Troms, men i en kommune anmeldes flere tyverier

Representantforslag om å styrke kampen mot voldtekt gjennom å nedsette en voldtektskommisjon

Nasjonal Trygghetsundersøkelse fra 2020 viser at over 6 prosent av kvinner i aldersgruppen 16-24 år oppgir å ha blitt utsatt for voldtekt i 2020, mot rundt én prosent unge menn.

Ny undersøkelse: Eldre kvinner har høyest tillit til politiet

Skeive mer utsatt for hatkriminalitet

  • 1