Nasjonal trygghetsundersøkelse

- Uro og utsatthet for lovbrudd i den norske befolkningen

National Crime Survey

- Unrest and vulnerability to crime in the Norwegian population

Tilgang til data fra trygghetsundersøkelsen

Data fra Nasjonal trygghetsundersøkelse er tilgjengelig for ikke-kommersielle formål. Data tilgjengeliggjøres uten restriksjoner for forskning og utdanningsformål hos NSD/Sikt.

Ansvarsfraskrivelse

Verken OsloMet, ideas2evidence, Frischsenteret eller Justisdepartementet påtar seg noe form for ansvar for bruk, tolkninger eller slutninger basert på bruk av data fra Nasjonal trygghetsundersøkelse. Ingen av de ovenfornevnte aksepterer ansvar for negative konsekvenser som evt. måtte oppstå ved bruk av data.

Sitering

All bruk av data fra Nasjonal trygghetsundersøkelse skal siteres. Bibliografisk referanse:
Nasjonal trygghetsundersøkelse. Data samlet av ideas2evidence, i samarbeid med OsloMet og Frischsenteret. www.trygghetsundersokelsen.no

Datadokumentasjon

Klikk på lenken under for detaljert datadokumentasjon. Her finner du beskrivelser av utvalg, representativitet, datainnsamling og kodebøker. Vi publiserer også analyseskript til bruk i R og Python.

Gå til datadokumentasjon

Access to data from the National Crime Survey

Data from the National Crime Survey is available to use for non-commercial purposes. Data can be made available without restriction for research and educational purposes through NSD/Sikt.

Disclaimer

OsloMet, ideas2evidence, Frischsenteret and the Ministry of Justice and Public Security do not take any responsibility for the use and interpretation of data from the National Crime Survey. The above mentioned further take no responsibility for any negative consequences that may arise as a result of the use of this data.

Citation

All use of data from the National Crime Survey must be correctly cited as follows:
National Crime Survey. Data collected by ideas2evidence, in collaboration with OsloMet and Frischsenteret. www.trygghetsundersokelsen.no

Data Documentation

Click on the link below for detailed data documentation. Here you will find descriptions of selections, representativeness, data collection and code scripts. We also publish analysis scripts for use in R and Python.

Gå til datadokumentasjon