Nasjonal trygghetsundersøkelse

- Uro og utsatthet for lovbrudd i den norske befolkningen

National Crime Survey

- Unrest and vulnerability to crime in the Norwegian population

Hovedrapport 2021

Denne rapporten presenterer hovedresultatene fra Nasjonal trygghetsundersøkelse 2021.

Rapporten tar for seg åtte temaer. Hvert tema er viet et eget kapittel, og hvert kapittel starter med en oppsummering av resultatene og viser resultater for alle deltakerne og langs flere bakgrunnsfaktorer. Disse bakgrunnsfaktorene er kjønn, alder, innvandrings bakgrunn og utdanningsnivå. Flere kapitler viser også anmeldelsestilbøyelighet, type gjerningspersoner og type arena for lovbrudd.

Alle resultatene i rapporten er oppgitt i prosent. Rapporten beskriver forekomsten av uro og utsatthet for lovbrudd i Norge i 2020, og viser likheter og ulikheter mellom ulike grupper.

Main report 2021

This report presents the main results from the National Crime Survey 2021.

The report covers eight main themes. Each theme is presented in a dedicated chapter, which opens with a summary of results overall and by several background variables. These variables include gender, age, immigration background and level of education. Several chapters also include analysis by willingness to report, type of perpetrator and type of arena for committed crimes.

All results are presented in percentages. The report presents the frequency of fear of and exposure to crime in Norway in 2020 and highlights similarities and differences between different groups.

Teknisk rapport 2021

Denne rapporten er en teknisk beskrivelse av Nasjonal Trygghetsundersøkelse 2020. Rapporten går gjennom populasjon, utvalg og utvalgsmetodikk, i tillegg til datainnsamlingsmetode, svarprosent og representativitet.

Technical Report 2021

This report includes a technical description of the National Crime Survey 2020. The report presents survey population, selection and selection criteria, as well as method of data collection, response rate and representativeness.