Nasjonal trygghetsundersøkelse

- Uro og utsatthet for lovbrudd i den norske befolkningen

National Crime Survey

- Unrest and vulnerability to crime in the Norwegian population

Delta i trygghetsundersøkelsen.

Årets undersøkelse er stengt. Takk til alle som har deltatt og vist interesse for Nasjonal trygghetsundersøkelse. Neste runde av undersøkelsen vil gjennomføres i 2024.

I en pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet sier statssekretær John-Erik Vika at resultatene fra undersøkelsen er viktig for å sørge for folks trygghet.

Kontakt oss på kontakt@trygghetsundersokelsen.no hvis du har spørsmål.

Du kan benytte følgende lenker for å lese en kopi av invitasjonsbrevet og samtykkeskrivet.

Hvorfor gjennomfører vi trygghetsundersøkelsen?

Nasjonal trygghetsundersøkelse gir kunnskap om uro og utsatthet for lovbrudd i Norge. Per i dag er det flere norske datakilder for slik kunnskap, men selv i kombinasjon etterlater disse kildene noen kunnskapshull. Eksisterende statistikker, som anmeldelsesstatistikken, gir ikke et fullstendig bilde ettersom 1) uro ikke blir målt, og særlig fordi 2) det er grunn til å tro at en god del lovbrudd ikke blir anmeldt.

Kunnskap om utsatthet og uro er viktig for planlegging av tiltak og annen politikkutforming.

Du kan også lese om prosjektet hos regjeringen, OsloMet og ideas2evidence.

Personvern

Opplysningene dine er trygge hos oss. Vi bruken svarene kun til å utarbeide statistikk for bruk i publikasjoner og enkeltsvar vil aldri bli offentliggjort.

Din deltakelse i denne undersøkelsen er basert på ditt samtykke. Det er helt frivillig å delta i Nasjonal trygghetsundersøkelse, og dine opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Du velger selv om du vil svare på alle spørsmålene i undersøkelsen. Du kan når som helst trekke deg og be om at opplysningene om deg blir slettet. Dette gjør du ved å sende oss en e-post.

For å lese samtykkeskrivet til undersøkelsen, som beskriver dine rettigheter nærmere, kan du trykke på følgende lenke.

Har du spørsmål om hva som er lagret om deg, vil du be om innsyn eller bli slettet? Kontakt prosjektleder Mette Løvgren, forsker II, NOVA, OsloMet mettelo@oslomet.no

Hvor finner jeg passordet mitt?

Passordet ditt er skrevet i invitasjonsbrevet som du skal ha mottatt i din postkasse.

Jeg får ikke trykket tilbake til forrige side

I denne undersøkelsen er det ikke mulig å gå bakover i undersøkelsen. Årsaken er at vi ikke vil at andre enn deg skal kunne vite hva du har svart, hvis de får tilgang på innloggingspassordet ditt.

Hvordan vet jeg at undersøkelsen er levert?

Du får opp en informasjonsside om at undersøkelsen er fullført, når du har kommet så langt.

Er lenkene trygge?

Ja. Spørreskjema-verktøyet Confirmit brukes til gjennomføring av undersøkelsen. Verktøyet er et globalt velrenommert programvaresystem for gjennomføring av internettundersøkelser, og benyttes av en rekke store surveyorganisasjoner. Alle lenker har en «stamme» tilsvarende https://survey.trygghetsundersokelsen.no eller https://post.trygghetsundersokelsen.no. Hvis du mottar SMS fra trygghetsundersøkelsen oppgis det lenke i følgende format: https://cnfrmt.eu

Kan jeg melde meg på hvis jeg ikke er blitt trukket ut?

Det er dessverre ikke mulig å melde seg på selv. Dette fordi panelet skal bestå av et tverrsnitt av nordmenn. Dersom man åpner for selvrekruttering, vil deltakerne etter all sannsynlighet være skjevfordelt i forhold til folk flest. Dem som blir trukket ut mottar et invitasjonsbrev i posten.

Kontakt oss

Du kan kontakte oss via epost: kontakt@trygghetsundersokelsen.no.

Hvem står bak undersøkelsen?

Nasjonal trygghetsundersøkelse blir gjennomført av NOVA ved OsloMet, Frischsenteret og ideas2evidence. Prosjektet blir ledet av Mette Løvgren ved NOVA. I det følgende kan du lese mer om aktørene bak undersøkelsen.

Velferdsforskningsinstituttet NOVA er ett av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutt, med vekt på velferdsforskning og studier av livsløpet fra barndom til alderdom. NOVA har for tiden 77 forskere med ulik fagbakgrunn og forskningsområder. Siden 2014 har NOVA vært en del av OsloMet – storbyuniversitetet.

Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning er en uavhengig stiftelse opprettet av Universitetet i Oslo. Frischsenteret utfører anvendt samfunnsøkonomisk forskning i samarbeid med Økonomisk institutt og andre enheter ved universitetet og støtter den utdanningen som gis i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo. Frischsenteret har 28 ansatte forskere og assosierte medarbeidere.

ideas2evidence er et samfunnsfaglig analyse- og utredningsselskap med 16 ansatte. Et av hovedområdene for ideas2evidence er innsamling av data til forskning, primært gjennom spørreundersøkelser rettet mot befolkningen, bedrifter og offentlig sektor. Ideas2evidence har siden 2013 hatt det tekniske ansvaret for Norges største samfunnvitenskapelige befolkningspanel, «Norsk medborgerpanel», på oppdrag fra Universitet i Bergen.

Take part in the National Crime Survey

This years survey is closed. We wish to extend our gratitude towards all who participated in the survey. Next round of National Crime Survey is scheduled to 2023.

In a press release from The Ministry of Justice and Public Security, State Secretary John-Erik Vika says that the results from the survey are important to ensure peoples safety.

Contact us using kontakt@trygghetsundersokelsen.no if you have any questions.

Use the following links to read a copy of the invitational letter (page 2 for english version) and letter of consent.

Why is the National Crime Survey important?

The National Crime Survey provides insight into fear of and exposure to crime in Norway. Currently, there are several relevant Norwegian data sources in this field, but even when these sources are viewed together, significant knowledge gaps remain. Existing data, such as data on crimes reported to the police, does not provide a complete picture, because 1) fear of crime is not included, and 2) there is reason to believe that a significant amount of experienced crime is not reported.

Data on exposure and risk is crucial in the planning of preventative measures and further policy development.

You can read more about this project on the websites of the government, OsloMet and ideas2evidence.

Data protection

Your information is safe with us. We will use your answers only to prepare statistics for use in publications and will never publish individual answers.

Your participation is based on providing consent. Participation in the National Crime Survey is entirely voluntary, and your personal information will be treated confidentially. You are free to choose whether you want to complete all the questions in the survey. You may withdraw at any point and request that the data you have provided is removed. You can do this by writing us an email.

To read the consent letter, which describes your rights in more detail, follow this link.

Do you have questions about what data is stored about you, or would you like to see your data or have your data deleted? Contact Mette Løvgren, project manager and researcher II, NOVA, OsloMe mettelo@oslomet.no

Where can I find my login code?

Your password can be found in the invitation letter in your mailbox.

I am unable to return to the previous page

In this survey it is not possible to return to already completed pages. This is because we do not want anyone but you to be able to access your answers, should anyone get access to your login login code.

How do I know that my answers have been submitted?

Once you have submitted, you will be taken to an information page confirming that the survey has been completed.

Are the links safe to use?

Yes. We use the survey tool Confirmit for this survey. The tool is a globally renowned software system used for carrying out online surveys and is used by a number of organisations. All links have an «origin» of https://survey.trygghetsundersokelsen.no or https://post.trygghetsundersokelsen.no. If you receive a text message from National Crime Survey, a link of the following format is used: https://cnfrmt.eu

Can I join the study if I have not been selected?

Unfortunately, it is not possible to sign up for the survey. This is because the sample of participants needs to be a representative selection of Norwegians. If one was to allow for open access, the selection of survey participants in all likelihood would not reflect the population at large. Those who have been selected to participate will receive an invitation letter by post.

Contact us

You can contact us via email: kontakt@trygghetsundersokelsen.no.

Who is responsible?

The National Crime Survey is carried out by NOVA at OsloMet, Frischsenteret and ideas2evidence. The project is led by Mette Løvgren at NOVA. Below you can read more about the organisations involved.

The Norwegian Social Research Centre NOVA is one of the biggest research institutes within the social sciences in Norway, with a focus on welfare research and studies on course of life from childhood to old age. NOVA currently employs 77 researchers within varied fields of expertise and research. NOVA has been a part of OsloMet since 2014.

Frischsenteret is an independent research foundation founded by the University of Oslo. Frischsenteret conducts economic research in collaboration with the Institute of Economics and other institutes and supports the teaching of economics at the University. It employs 28 researchers and other staff.

ideas2evidence is an analysis and research agency operating within the social sciences, employing 16 researchers. One of ideas2evidence’s primary fields is data collection for the purpose of academic research, mainly through surveys directed at the population, businesses and the public sector. Ideas2evidence has since 2013 been responsible for the technical maintenance of Norway’s largest panel of citizens, the «Norwegian Citizen Panel», on behalf of the University of Bergen.